ELSA,ESİLA  AND ANNA
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
6. sınıf yazılı örneği atar mısınız sosyal?
XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX
ADI SOYADI

OKUL NO:


A. Aşağıdaki örnek olayı inceleyelim ve metindeki boşlukları verilen kavramlarla dolduralım.

(dilekçe-sorumluluklarını-sağlıklı yaşama-hasta)
Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece ………………………………….hakkını kullanmıştır.
Ancak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve ………………………………….
haklarını kullanarak hastane başhekimliğine ………………………………….vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş
Ahmet Bey’in hasta olarak ………………………………….yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap
vermiştir. Bunu üzerine Ahmet Bey, “https://hastahaklari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten
şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altına alınmıştır.
Ahmet Bey aynı zamanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hattı 150’yi doğrudan arayarak ilgili
kurum ve görevliler hakkında şikâyetçi olmuştur.
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
A Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
( ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini gösterir.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........………


Aşağıdaki boşluklara rol, hak ve sorumluluklarınıza uygun örnekler yazınız.
AİLEDE OKULDA ÇEVREDE
ROLLERİM


HAKLARIM


SORUMLULUKLARIMAŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ.
1. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak
B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunu görmezlikten gelmek
2. “Bir milletin kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması,
seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih
3. Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir
Buna göre;
I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak
II- Sınıf başkanı olmak
III- İzci lideri olmak
IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak

gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III4.
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I- II ve III
5.

A. Karşılıklı saygı B. Empati kurmak
C. Cinsiyet ayrımcılığı D. Hoşgörü
6. Anadolu’da uzun yıllar bir arada yaşamış farklı inançlara sahip insanlar vardır. Camiler, sinagoglar, kiliseler Anadolu’nun bir çok yerinde yıllardır vardır ve var olmaya devam edecektir.
Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
A. Empati B. Hoşgörü C. Kalıp yargı D. Ön yargı
7. İlk Türk devletlerinde dokumacılık alanında geliştiklerine
⦁ Halı
⦁ Kilim
⦁ Kılıç
⦁ Ok
Eşyalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A. I – III B. II- IV C. I – II D. I- II ve IV
8,
A. Ekonomik B. Siyasi C. Kültürel D. Askeri

9.
A. Bulundukları coğrafyanın iklim özelliği B. Uğraştıkları ekonomik faaliyetler.
C. Kültürel yapıları D. Siyasi baskılar
10.
A Bilge Kağan zamanında verilmiştir. B. Köktürk Alfabesiyle alınmıştır.
C. Türklerin ilk yazılı örnekleridir. D. Günümüzde Orhun ırmağı kıyısındadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.
B) Çin Seddi’ni yapmışlardır.
C) Alfabeyi kullanmışlardır.
D) Orhun Kitabelerini yazmışlardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine göç etmelerini kolaylaştırmıştır?
A) Hayvancılıkla uğraşmaları B- Çadırlarda yaşamaları
C) Atı evcilleştirmeleri D)- Güçlü ordular kurmaları
13. Orta Asya’da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi.
Bu heykelciklere ne ad verilirdi?
A) Şaman B) Balbal C)Kurgan D) Minyatür
14. Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur.?
⦁ Hayvancılıkla uğraşmaları
⦁ Savaşçı özelliklerini korumanın
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D)Farklı dinleri benimsemenin

15. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir?

A) Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur
B) Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir.
C) Hükümdar eşleri Kurultay görüşmelerine katılmıştır
D) Bir danışma meclisidir.

16. -Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
A ) Örs C) Toy

B ) Kurultay D) Kut

17. Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I-II ve III
18. Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir

.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez?

A) ) Kadınlar ata binip silah kullanabilirlerdi
B) Ailede mal ve mülk tamamiyle ortaktı.
C) Harp ve sulh meclislerinde hatun da bulunurdu.
D) Hükümdar ülke dışında iken hatun yabancı elçilerle görüşürdü


A. Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
ᡦᡦ Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
ᡦᡦ Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır.
ᡦᡦ Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır.
ᡦᡦ Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır..
ᡦᡦ Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.
1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30
hangi özelliklerini gösterir? Yazınız
YILDIZLAR MISIN
KABATAŞ E . L
ben diyerlerine attım ama yıldızlamamışsın:(
Aleyna Altıntaş
Adı:
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
….. ORTAOKULU
6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ
1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Puan


Soyadı:No:
1. Türklerin anayurdu Orta Asya (Türkistan) dı. Orta Asya'da Türkler nasıl yaşardı bilgi veriniz. (5 puan)

https://www.sorubak.com


2. Aşağıdaki tablodaki açıklamaları okuyup karşısındaki kutuya hangi Türk devleti olduğunu yazınız.(5 puan)
Asya Hun Devleti / Göktürkler / Uygurlar/ Gazneliler/ Karahanlılar / Büyük Selçuklular

Açıklama
Ben Hangi Devletim?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletiyim


İlk Türkçe kaynaklar olan Orhun Kitabelerini yazan devletim


Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiyim


İslamiyeti Kabul eden ilk Türk devletiyim.


Anadoluya seferler düzenleyen, Anadolu için savaşan Anadoluyu türkleştiren devlet3. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (14 puan)
Matematik
Divan-ı Lügati’t Türk
Pasinler
260 - 450
Okyanus

Malazgirt
360 - 420
Ekvator
Balbal
Özel


1) ………… konum bir yerin kıtalara, denizlere, önemli ulaşım yollarına yeraltı ve yerüstü kaynaklarına göre konumdur
2) Anadolu’nun kapıları ……………………………… Savaşı ile Türklere açılmıştır.
3) Karalar arasındaki derin çukurları dolduran su kütlelerine …………………………. denir
4) Dünya’yı iki eşit yarım küreye ayıran çizgiye ……………………………………. denir.
5) Türkiye ……………. Doğu Meridyenleri ile ..………….. Kuzey Paralelleri arasındadır.
6) Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ……………………………………… adlı eseri yazmıştır.
7 ) Eskiden Türklerin mezarlarının başına diktiği heykellere ………………….…………… denirdi
4. Harita numaralandırılmış kıta ve okyanusların adlarını yazınız. (6 puan)
Kıtalar Okyanuslar
1)…………………………… A) ………………………………
2)…………………………… B) ………………………………
3)…………………………… C) ………………………………Tetler 3 er puandır.

Hıristiyan toplulukların birleşerek çeşitli nedenlerle Müslümanlar üzerine yaptıkları seferlere tarihte Haçlı Seferleri adı verilmektedir.
1. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenidir?
A) Papanın, Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
B) Türklerin Anadolu'daki ilerlemeleri
C) Hıristiyanların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi
D)  Müslümanların elinde bulunan Kudüs gibi kutsal şehirlerin alınmak istenmesi.

2. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Ekvator’dan kutuplara doğru boyları küçülür.
B) Paraleller arasındaki uzaklık sabit olup 111 km’dir.
C) Her paralel arası 4 dk’lık fark vardır.
D) Kuzey yarım küre’de 90 ve Güney yarım küre’de 90 adet olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticarete önem verdiklerinin göstergesidir?
A) Medreseler açmaları
B) Kervansaraylar yapmaları
C) Moğollara karşı mücadele etmeleri
D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri


Peygamberimizin vefatının ardından yönetime gelen ilk halifedir. Bu dönemde iç karışıklıklar bastırılmış, devletin parçalanması önlenmiştir. Savaşlarda pek çok hafızın şehit olması nedeniyle Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirilmiştir.
4. Yukarıda bilgileri verilen İslam Halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer D) Hz. Ebubekir


5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir?
A) Karesioğulları
B) Danişmentliler
C) Artuklular
D) Saltuklular


6. Anadolu’nun Türk Yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edilemez?
A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Talas Savaşı
İlk Müslüman Türk devletlerinde İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte cami, medrese, türbe yapımı da başlamıştır. Ticaret yolları üzerinde kervanların konaklayabilecekleri kervansaraylar yapılmıştır.
7. İslamiyet’e geçiş ile birlikte Türklerde hangi alanda bir değişim yaşanmıştır?
A) El sanatları B) Edebiyat
C) Mimari D) Ekonomi

I. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
II. Düzenli orduyu ve onlu sistemi kuran ilk Türk devletidir.
III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
8. Yukarıda verilen devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Köktürkler Asya Hunları Uygurlar
B) Uygurlar Köktürkler Asya Hunları
C) Asya Hunları Köktürkler Uygurlar
D) Köktürkler Uygurlar Asya Hunları

Çin’den başlayan tarihi bir ticaret yoludur. Doğu ile Batının sosyal ve ekonomik alanlarda birbirlerinden etkilenmelerini sağlamıştır. Doğudaki ipek, porselen, baharat vb. ürünler Batıdaki pazarlarda satılırdı. Doğunun kültürü ve sanatı da buralara kervanlar vasıtasıyla ulaştırılmıştır.
9. Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kervan Yolu B) Baharat Yolu
C) İpek Yolu D) Kral Yolu10. Yukarıda bazı eserlerin özelikleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin içerisine girmez?
A) Kutadgu Bilig B) Atabetü’l Hakâyık
C) Siyasetname D )Dîvânü Lugāti’t-Türk

Bonus:
Ergenekon Destanı hangi devlete attir?
A) Asya Hun Devleti
B) Uygurlar
C) Göktürkler
D) Karahanlılar

11- Türkiye'nin koordinatlarını yazınız ? (5 puan)

........................... doğu meridyenleri ........................... kuzey paralelleri

12-Aşağıdaki Küre üzerinde Meridyen, Başlangıç Meridyeni, Ekvator, Paralel, Kuzey Kutbu,Güney Kutbu, Kuzey Yarım Küre , Güney yarım küre ile paralel -meridyen sayılarını gösteriniz. (10 puan)

13- Boşlukları doldurunuz ? ( Bedir,Hendek, Uhud,Hudeybiye,Cahiliye) 5 puan

&Mekkelilerle Medinelilerin ilk savaşıdır............
& Mekkeden Medineye göç .....................denir.
&Medinelilerin Mekkelilere yenildiği savaştır .................
& Mekkelilerle Medineliler arasındaki anlaşmaya...........................denir.
&İslamiyetten önce arap yarımadasında ................... devri yaşanıyordu.

14- Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini yazıp kısaca açıklayınız. (iklim adı, özelliği, bitki örtüsü, en yağışlı mevsimi şeklinde) (10 puan)


Yïllddddddddızzzzzzzzz
Soru Cevap Ana Sayfa