ELSA,ESİLA  AND ANNA
6. Sınıf / Sosyal Bilgiler
6. sınıf yazılı örneği atar mısınız sosyal?
XxØⱫ₳₴Ⱡ₳₦ ₳ⱤĐ₳xX
Yıldızlı Cevap
ADI SOYADI

OKUL NO:


A. Aşağıdaki örnek olayı inceleyelim ve metindeki boşlukları verilen kavramlarla dolduralım.

(dilekçe-sorumluluklarını-sağlıklı yaşama-hasta)
Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece ………………………………….hakkını kullanmıştır.
Ancak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve ………………………………….
haklarını kullanarak hastane başhekimliğine ………………………………….vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş
Ahmet Bey’in hasta olarak ………………………………….yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap
vermiştir. Bunu üzerine Ahmet Bey, “https://hastahaklari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten
şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altına alınmıştır.
Ahmet Bey aynı zamanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hattı 150’yi doğrudan arayarak ilgili
kurum ve görevliler hakkında şikâyetçi olmuştur.
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
A Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
( ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini gösterir.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........………


Aşağıdaki boşluklara rol, hak ve sorumluluklarınıza uygun örnekler yazınız.
AİLEDE OKULDA ÇEVREDE
ROLLERİM


HAKLARIM


SORUMLULUKLARIMAŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ.
1. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak
B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunu görmezlikten gelmek
2. “Bir milletin kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması,
seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih
3. Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir
Buna göre;
I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak
II- Sınıf başkanı olmak
III- İzci lideri olmak
IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak

gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III4.
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I- II ve III
5.

A. Karşılıklı saygı B. Empati kurmak
C. Cinsiyet ayrımcılığı D. Hoşgörü
6. Anadolu’da uzun yıllar bir arada yaşamış farklı inançlara sahip insanlar vardır. Camiler, sinagoglar, kiliseler Anadolu’nun bir çok yerinde yıllardır vardır ve var olmaya devam edecektir.
Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
A. Empati B. Hoşgörü C. Kalıp yargı D. Ön yargı
7. İlk Türk devletlerinde dokumacılık alanında geliştiklerine
⦁ Halı
⦁ Kilim
⦁ Kılıç
⦁ Ok
Eşyalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A. I – III B. II- IV C. I – II D. I- II ve IV
8,
A. Ekonomik B. Siyasi C. Kültürel D. Askeri

9.
A. Bulundukları coğrafyanın iklim özelliği B. Uğraştıkları ekonomik faaliyetler.
C. Kültürel yapıları D. Siyasi baskılar
10.
A Bilge Kağan zamanında verilmiştir. B. Köktürk Alfabesiyle alınmıştır.
C. Türklerin ilk yazılı örnekleridir. D. Günümüzde Orhun ırmağı kıyısındadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.
B) Çin Seddi’ni yapmışlardır.
C) Alfabeyi kullanmışlardır.
D) Orhun Kitabelerini yazmışlardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine göç etmelerini kolaylaştırmıştır?
A) Hayvancılıkla uğraşmaları B- Çadırlarda yaşamaları
C) Atı evcilleştirmeleri D)- Güçlü ordular kurmaları
13. Orta Asya’da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi.
Bu heykelciklere ne ad verilirdi?
A) Şaman B) Balbal C)Kurgan D) Minyatür
14. Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur.?
⦁ Hayvancılıkla uğraşmaları
⦁ Savaşçı özelliklerini korumanın
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D)Farklı dinleri benimsemenin

15. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir?

A) Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur
B) Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir.
C) Hükümdar eşleri Kurultay görüşmelerine katılmıştır
D) Bir danışma meclisidir.

16. -Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
A ) Örs C) Toy

B ) Kurultay D) Kut

17. Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I-II ve III
18. Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir

.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez?

A) ) Kadınlar ata binip silah kullanabilirlerdi
B) Ailede mal ve mülk tamamiyle ortaktı.
C) Harp ve sulh meclislerinde hatun da bulunurdu.
D) Hükümdar ülke dışında iken hatun yabancı elçilerle görüşürdü


A. Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
ᡦᡦ Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
ᡦᡦ Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır.
ᡦᡦ Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır.
ᡦᡦ Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır..
ᡦᡦ Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.
1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30
hangi özelliklerini gösterir? Yazınız

YILDIZLAR MISIN
KABATAŞ E . L
Yıldızlı Cevap
1) Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Sorunları dilekçe ile çözmeye çalışmak
B) Sorunu görmezlikten gelmek
C) Resmi kurum hatlarını arayarak yardım istemek
D) Yetkili ile görüşmek

*Demokratik ülkelerde insan hakları, çocuk hakları ve vatandaşlık hakları uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınmıştır.
2) Buna göre aşağıdaki belgelerden hangisi çocuk haklarının korunmasında etkili olan uluslararası belgelerdendir?
A) Türk Medeni Kanunu
B) Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu
C) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
D) Sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak

*Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.
3) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A) Türk Eğitim Vakfı
B) Milli Eğitim Vakfı
C) Darüşşafaka
D) Kızılay

YILDIZ LÜTFEN
beyzanur karakuş
ADI SOYADI

OKUL NO:


A. Aşağıdaki örnek olayı inceleyelim ve metindeki boşlukları verilen kavramlarla dolduralım.

(dilekçe-sorumluluklarını-sağlıklı yaşama-hasta)
Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece ………………………………….hakkını kullanmıştır.
Ancak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve ………………………………….
haklarını kullanarak hastane başhekimliğine ………………………………….vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş
Ahmet Bey’in hasta olarak ………………………………….yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap
vermiştir. Bunu üzerine Ahmet Bey, “https://hastahaklari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten
şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altına alınmıştır.
Ahmet Bey aynı zamanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hattı 150’yi doğrudan arayarak ilgili
kurum ve görevliler hakkında şikâyetçi olmuştur.
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
A Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
( ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini gösterir.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
……………………………………………………………………………………………………............................………........…………
( ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………............................………........………


Aşağıdaki boşluklara rol, hak ve sorumluluklarınıza uygun örnekler yazınız.
AİLEDE OKULDA ÇEVREDE
ROLLERİM


HAKLARIM


SORUMLULUKLARIMAŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ.
1. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak
B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunu görmezlikten gelmek
2. “Bir milletin kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması,
seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih
3. Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir
Buna göre;
I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak
II- Sınıf başkanı olmak
III- İzci lideri olmak
IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak

gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III4.
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I- II ve III
5.

A. Karşılıklı saygı B. Empati kurmak
C. Cinsiyet ayrımcılığı D. Hoşgörü
6. Anadolu’da uzun yıllar bir arada yaşamış farklı inançlara sahip insanlar vardır. Camiler, sinagoglar, kiliseler Anadolu’nun bir çok yerinde yıllardır vardır ve var olmaya devam edecektir.
Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
A. Empati B. Hoşgörü C. Kalıp yargı D. Ön yargı
7. İlk Türk devletlerinde dokumacılık alanında geliştiklerine
⦁ Halı
⦁ Kilim
⦁ Kılıç
⦁ Ok
Eşyalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A. I – III B. II- IV C. I – II D. I- II ve IV
8,
A. Ekonomik B. Siyasi C. Kültürel D. Askeri

9.
A. Bulundukları coğrafyanın iklim özelliği B. Uğraştıkları ekonomik faaliyetler.
C. Kültürel yapıları D. Siyasi baskılar
10.
A Bilge Kağan zamanında verilmiştir. B. Köktürk Alfabesiyle alınmıştır.
C. Türklerin ilk yazılı örnekleridir. D. Günümüzde Orhun ırmağı kıyısındadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.
B) Çin Seddi’ni yapmışlardır.
C) Alfabeyi kullanmışlardır.
D) Orhun Kitabelerini yazmışlardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine göç etmelerini kolaylaştırmıştır?
A) Hayvancılıkla uğraşmaları B- Çadırlarda yaşamaları
C) Atı evcilleştirmeleri D)- Güçlü ordular kurmaları
13. Orta Asya’da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi.
Bu heykelciklere ne ad verilirdi?
A) Şaman B) Balbal C)Kurgan D) Minyatür
14. Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur.?
⦁ Hayvancılıkla uğraşmaları
⦁ Savaşçı özelliklerini korumanın
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D)Farklı dinleri benimsemenin

15. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir?

A) Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur
B) Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir.
C) Hükümdar eşleri Kurultay görüşmelerine katılmıştır
D) Bir danışma meclisidir.

16. -Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?
A ) Örs C) Toy

B ) Kurultay D) Kut

17. Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I-II ve III
18. Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir

.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez?

A) ) Kadınlar ata binip silah kullanabilirlerdi
B) Ailede mal ve mülk tamamiyle ortaktı.
C) Harp ve sulh meclislerinde hatun da bulunurdu.
D) Hükümdar ülke dışında iken hatun yabancı elçilerle görüşürdü


A. Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
ᡦᡦ Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
ᡦᡦ Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır.
ᡦᡦ Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır.
ᡦᡦ Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır..
ᡦᡦ Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.
1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin
CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30
hangi özelliklerini gösterir? Yazınız

YILDIZLAR MISIN
Soru Cevap Ana Sayfa